Privacy Regelement Fysiotherapie Koole, Medisch Centrum Dorp

Inleiding

Om uw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren, registreert uw fysiotherapeut uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wetten bevatten o.a. regels met betrekking tot:

 • het doel van de registratie
 • de aard van de gegevens die worden geregistreerd
 • het beheer van de gegevens
 • de personen die toegang hebben tot de gegevens
 • het recht van de patiënt van inzage en afschrift
 • het recht op privacy
 • het toestemmingsvereiste

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig om met uw gegevens. Om zorgvuldige registratie te bevorderen, heeft fysiotherapie Koole in aanvulling op hetgeen is vastgelegd in bovengenoemde wetten een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Privacyreglement 

 1. Behalve de behandelend fysiotherapeut heeft een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers in de praktijk, collega fysiotherapeuten in de praktijk (alleen indien noodzakelijk) eventuele stagiaires en onze administratieve medewerkers. De laatste hebben geen toegang tot uw dossier met medische gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 2. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u uw behandelend fysiotherapeut vragen om wijziging of verwijdering.
 3. Alleen gegevens van belang voor uw behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 4. Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en kwalitatief hoogwaardig te houden, is wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Indien uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze – om uw privacy te waarborgen niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geanonimiseerd).
 5. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens worden gebruikt voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek, kunt u dat mededelen aan uw behandelend therapeut.
 6. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas aan de onderzoeker worden verstrekt als u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 7. Cliëntgegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden uw gegevens niet openbaar gemaakt.
 8. Na beëindiging van de behandeling worden uw gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat inzage alleen mogelijk is door een beperkte groep mensen (zie onder 1. van deze regeling).
 9. Indien u van mening bent dat de praktijk niet correct omgaat met uw gegevens, kunt u dit kenbaar maken via onze klachtenregeling.
 10. In het gebouw waar de praktijk is gevestigd worden video opnames gemaakt van ieder die het gebouw betreedt. Deze beelden worden 3 weken bewaard alvorens te worden vernietigd.