PRAKTIJK INFORMATIE

Tarieven behandelingen fysiotherapie 2024

 

Indien rechtstreeks naar de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd gelden de tarieven die met de betrokken verzekeraar contractueel zijn vastgelegd. Wij hebben met BIJNA ALLE zorgverzekeraars contracten getekend. Alleen met zorgverzekeraar Aevitae, Care4life en De Laef hebben we geen contract. Onderstaande tarieven gelden dus indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent.

reguliere zitting fysiotherapie €40.00
zitting lang €50.00
behandeling fysiotherapie aan huis of in inrichting/instelling €62.50
orthopedische manuele therapie €54.50
screening, intake en onderzoek op basis DTF (zonder verwijzing arts) €55.75
intake en onderzoek na verwijzing €55.75
Zitting psychosomatische fysiotherapie €54.50
zitting psychosomatische fysiotherapie incl. toeslag aan huis €67.50
intake en onderzoek aan huis of in inrichting/instelling €70.50
eenmalig diagnostisch onderzoek op verzoek arts €72.50
medische correspondentie op verzoek €96.00
niet nagekomen afspraak €35.00
niet na gekomen afspraak met intake en onderzoek 

 €77.75

Handtherapie: Handspalk groot

€32.00

Handtherapie: Handspalk middel

€20.00

Handtherapie: Handspalk klein

€10.00

 

Tarieven medische fitness 2024
Kwartaal 1x per week € 113,00
Kwartaal 2x per week €201,00
Half jaar 1x per week €207,00
Half jaar 2x per week €388,00
Jaar 1x per week €388,00
Jaar 2x per week €683,00
Intake medische fitness €35.00
Strippenkaart medische fitness 12x 1 jaar €115,00

 

 

Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp

Betalingsvoorwaarden/huisregels :

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. De fysiotherapeut zal met de patiënt een behandelovereenkomst aangaan en de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren. Alle informatie die de fysiotherapeut verkrijgt

bij de uitvoering van de behandeling zal hij vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan anderen verstrekken tenzij hij daartoe volgens de wet verplicht is of dat hij daarvoor toestemming van de patiënt heeft gekregen.

De praktijk beschikt over een privacy reglement. U kunt dit vinden op onze website of uw behandelaar vragen om een papieren versie.

Op de relatie tussen u en uw behandelaar is de WGBO van toepassing. U vindt de tekst van deze wet onder het kopje praktijkinformatie. 

  1. De behandelingen voor fysiotherapie worden op basis van uw polisvoorwaarden met de verzekeraar vergoed.

Indien u aanvullend verzekerd bent wordt er direct naar de zorgverzekeraar gedeclareerd. Zijn de polisvoorwaarden niet of niet voldoende voor dekking van de kosten fysiotherapie dan dient u het volledige bedrag of restant zelf te betalen. U krijgt dan daarvoor een particuliere nota. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de gehele nota.

De tarieven staan vermeld op de website onder vergoedingen via de button op de homepage en hangen in de wachtruimte. Het is aan te bevelen om tijdig uw polisvoorwaarden met de verzekeraar te controleren. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. De kosten voor behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de wettelijk vertegenwoordigers.

  1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. U kunt per mail annuleren (fysiotherapie@medischcentrumdorp.nl) of per telefoon (030-6379738). In het weekeinde staat altijd een antwoordapparaat aan waar u de boodschap kunt inspreken.

Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u als particuliere nota in rekening worden gebracht wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

  1. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie kan ook wettelijke rente worden gevorderd.

Vragen c.q. reclamaties betreffende de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot de praktijk te richten. De betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet wanneer de patiënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie.

  1. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Werkwijze:

Indien nodig vindt overleg plaats tussen de fysiotherapeut en de verwijzend arts.

Indien nodig of door onverwachte organisatorische planning kan de behandeling worden overgenomen door een collega of vervangend fysiotherapeut. Wij proberen dit zoveel mogelijk te vermijden en indien van toepassing u hiervan op de hoogte te stellen.

Uw dossier kan eventueel door een externe auditeur beoordeeld worden als kwaliteitstoets voor de praktijk. Indien u hiertegen bezwaar heeft, geeft u dit dan door aan de behandelend fysiotherapeut.

Er zal een verslag van het onderzoek en de behandeling worden gestuurd naar de verwijzend arts, met een kopie naar de huisarts in het geval deze niet de verwijzend arts is. Indien u hiertegen bezwaar heeft, geeft u dit dan door aan de behandelend fysiotherapeut.