PRAKTIJK INFORMATIE

huisartsen

KWALITEITSPRAKTIJK

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Dorp werken al jaren met veel energie aan het continu verbeteren van de praktijk. Dit heeft geleid tot een officieel kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken.

Samenwerken in ons centrum vraagt om nauwkeurige onderlinge afstemming van werkwijze, beheer van materialen, dataverwerking en patiëntenservice. Vanzelfsprekend wilden we ook de medische zorg die wij leveren kritisch laten beoordelen door een daarvoor aangewezen kwaliteitsbureau van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De mening van patiënten werd daarbij zwaar meegewogen.

terug

 

Op basis van een grondige beoordeling zijn verbeterpunten aangegeven die door ons centrum aangepakt zijn.
Vanaf 2013 werd jaarlijks een eindbeoordeling gegeven na dit verbeterproces en daarbij werd formeel vastgesteld dat Medisch Centrum Dorp en personeel aan alle hoge eisen voldoet en daarmee een NHG-kwaliteitskeurmerk heeft verworven. Wij zijn daar bijzonder trots op en zullen onszelf inzetten om dit keurmerk te blijven behouden.
Voor patiënten betekent het dat in Medisch Centrum Dorp kwaliteit, veiligheid en patiënten service gegarandeerd zijn en dat onze werkwijze voldoet aan de hoogste normen op dit gebied.

SPREEKUREN

De huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten van Medisch Centrum Dorp hebben diverse spreekuren. Voor de spreekuren van de huisartsen kunt u een afspraak maken via mijnMCD. Voor de overige spreekuren maakt u een afspraak via de doktersassistenten.
Mocht u aarzelen of een bezoek aan het spreekuur wel nodig is raadpleeg dan bijvoorbeeld de website Thuisarts.nl of download de app “Moet ik naar de dokter?” Hebt u een vraag die ook per e-consult gesteld kan worden, meldt u dan aan bij uw persoonlijke patiëntenportaal van MCD mijnMCD.

                                                                             

HUISARTS

U heeft als patiënt uw eigen huisartsenpraktijk waar u voor de dagelijkse huisartsenzorg terecht kunt. Bij afwezigheid van de huisartsen van uw praktijk is waarneming geregeld voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisartsen weer terug zijn.

U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken. Een afspraak op het spreekuur van de huisarts duurt 15 minuten en is bedoeld om 1 klacht te bespreken. Hebt u meerdere klachten of verwacht u langer dan 15 minuten nodig te hebben, vraagt u dan om een dubbele afspraak.

Door de toegenomen drukte in de praktijken komt het helaas regelmatig voor dat u wordt gevraagd een afspraak te maken later in de week. Voor spoedeisende klachten maken wij uiteraard altijd tijd. Meldt u dit vooral bij het maken van een afspraak.

ASSISTENTE
Doktersassistenten hebben hun eigen spreekuren. Zij hebben veel taken van de huisarts overgenomen zodat deze zich bezig kan houden met complexere zaken. Om een afspraak bij de doktersassistent te maken kunt u hen bellen of u maakt de afspraak aan de balie van de huisartsen van Medisch Centrum Dorp. U kunt afspraken maken voor:

 

PRAKTIJK ONDERSTEUNER

1. Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) De praktijkondersteuner Somatiek ondersteunt en begeleidt mensen met een chronische aandoening als diabetes, COPD, astma of hart-en vaatziekten. Zij heeft daarvoor haar eigen spreekuur en rapporteert alle terug naar uw huisarts waarmee zij ook alle adviezen overlegd. Zij is bereikbaar via de doktersassistenten. Naast de ondersteuning en begeleiding van chronische ziekten krijgt zij ook meer taken in de ouderenzorg binnen onze praktijken. Zij doet onderzoek naar geheugenproblemen bij ouderen, onderzoekt of er sprake is van toegenomen kwetsbaarheid voor ziekte of ongevallen en adviseert desgewenst, in nauw overleg met uw huisarts, hoe die risico’s zijn te verminderen. Ook kan zij van Houten&Co, de welzijnsorganisatie van de gemeente Houten, inschakelen als er problemen op het gebied van wonen en welzijn bestaan. 

Margreet van der Bruggen, Anita van Leeuwen, Kiek Ebbing en Cherique Koster werken als POH-S in Medisch Centrum Dorp.

2. Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) De praktijkondersteuner GGZ houdt zich bezig met mensen met geestelijke problemen in de breedste zin des woords. Zij ondersteunt en begeleidt mensen die in een moeilijk fase van hun leven zitten, worstelen met geestelijke problemen als somberheid en./of angst en die er zelf niet meer uit komen. Middels gesprekken, ondersteunt door huiswerkopdrachten en oefeningen, helpt zij deze mensen weer in rustig vaarwater te komen. Zij hebben regelmatig overleg met de psychologen in ons centrum waarbij ook eventuele interne doorverwijzing een optie is, indien de problematiek te hardnekkig blijkt. Zij rapporteren en bespreken alle bevindingen en plannen met uw huisarts die op deze manier ook nauw betrokken bij uw problematiek blijft.

Ursula Maarsingh, Cynthia Stoops en Tessa Peucker werken als POH-GGZ in Medisch Centrum Dorp.

3. Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (POH-GGZ-jeugd) Op dit moment werkt een POH-GGZ-jeugd op proef in MCD. De proef is volgens de huisartsen zo succesvol dat zij een definitieve plaats gaat krijgen binnen de zorg in MCD. De POH-GGZ-jeugd werkt vanuit de gemeente Houten in MCD en is beschikbaar voor de ondersteuning en begeleiding van (gezinnen met) kinderen met geestelijke problemen. Door deze (gezinnen met) kinderen dichtbij huis te begeleiden of hen veel sneller op de juiste plaats van hulpverlening te krijgen gaat geen kostbare tijd verloren en kan er snel gewerkt worden aan verbetering van de situatie van en rond het betreffende kind. Zij werkt veel samen met het Sociaal Team van de gemeente Houten.

Tamara Vernooij – van Zwieten werkt als POH-GGZ-jeugd in Medisch Centrum Dorp.

 

HART- EN VAATZIEKTEN
De praktijkondersteuners Somatiek (POH-S) hebben voor patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten hun eigen spreekuur. Hart- en vaatziekten als hartinfarcten, TIA’s en hersenbloedingen komen veel voor. Maar ook etalagebenen en angina pectoris (pijn op de borst) horen hierbij. Ook mensen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, roken, overgewicht) worden naar deze spreekuren verwezen door de huisarts. De POH-S begeleidt mensen die een hoge bloeddruk hebben, af willen vallen, willen stoppen met roken en/of die medicijnen gebruiken tegen hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Zij doet dit in nauw overleg met de huisarts en kan intern doorverwijzen naar de apotheker (medicatievragen), fysiotherapeuten (looptraining, begeleide sport), psychologen (verwerkingsproblemen, acceptatie) of diëtist (voedingsadvies, afvallen).
LONG AANDOENINGEN
De praktijkondersteuner Somatiek heeft een speciaal spreekuur voor mensen met longaandoeningen. Met name betreft dit mensen met COPD. Maar ook mensen met chronisch astma worden door haar begeleid. Door middel van vragenlijsten wordt in kaart gebracht hoe groot de impact van de ziekte op het dagelijkse leven van de patiënt is. Zij adviseert (in nauw overleg met de huisarts) welke medicatie nuttig en nodig is en hoe die te gebruiken. Zij verwijst naar SALTRO voor het functie onderzoek van de longen (spirometrie). Ook wordt regelmatig intern verwezen of overlegd met de apotheker, fysiotherapeut en diëtist. Ook kan verwijzing naar de psycholoog plaatsvinden indien de ziekte grote geestelijke gevolgen voor een patiënt heeft.

KOSTEN

Uw bezoek aan de huisarts, assistenten en praktijkondersteuners wordt door uw verzekeraar altijd volledig vergoed.
Maar aanvullend onderzoek, zoals bloedonderzoek, een röntgenfoto of kweekmateriaal kan onder uw eigen risico vallen. Dit geldt ook voor de kosten van een verwijzing naar de specialist of een therapeut. Ook worden sommige medicijnen en verbandmaterialen niet vergoed.

De vergoeding van uw ziektekosten verschilt per verzekering.
Om de vergoeding van uw ziektekosten na te gaan neemt u contact op met uw zorgverzekeraar
of u kijkt op de website www.watzegtmijnpolis.nl.

Passantentarief huisarts

Gaat u naar een andere huisarts dan waar u staat ingeschreven, bijvoorbeeld omdat u niet in eigen woonplaats bent? Dan is dit vaak alleen mogelijk als er sprake is van incidentele en acute zorg.

De huisarts of de assistente beoordeelt of er sprake is van incidentele en acute zorg. Als daar sprake van is mag de zorg niet worden geweigerd. Als daar geen sprake van is, kan het zijn dat u geweigerd wordt en het advies krijgt om een afspraak bij uw eigen huisarts te maken. Behandelt de huisarts u wel? Dan mag deze een passantentarief in rekening brengen. Deze rekening moet u vaak direct betalen. U kunt de rekening doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Vraag bij uw zorgverzekeraar na aan welke voorwaarden u moet voldoen om een vergoeding te krijgen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de maximumtarieven vastgelegd die de huisarts mag rekenen voor het behandelen van passanten. Voor meer informatie over de tarieven die gelden, kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcenter van de NZa. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar op het nummer 088-770 8 770 tussen 09.00u en 17.00u. Of u kunt een mail sturen naar info@nza.nl

MEDISCHE VERKLARINGEN EN FORMULIEREN

Regelmatig bereiken ons verzoeken  om verklaringen te verstrekken. Om u uit te leggen hoe we daarmee omgaan hebben we informatie op deze site gezet. U vindt deze hieronder.

Geneeskundige verklaringen

De huisartsen van Medisch Centrum Dorp verstrekken geen geneeskundige verklaringen aan hun patiënten. Deze verklaringen worden steeds vaker aan onze patiënten gevraagd. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met schriftelijke toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en).
Meer informatie vindt u op de website van de KNMG.

 

Verwijzingen achteraf
 

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen.  De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan is er sprake van een onrechtmatige daad.
De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling achteraf te voorkomen willen wij al onze patiënten op de hoogte stellen dat de huisartsen van Medisch Centrum Dorp geen achteraf verwijzingen mogen en zullen schrijven.

Aanscherping omgang met verwijzingen
Het St. Antonius Ziekenhuis heeft de procedure omtrent omgang met verwijzingen aangescherpt. Voor meer informatie leest u meer op de website van het St. Antonius Ziekenhuis.

Verklaring medische noodzaak
Uw huisarts kijkt naar uw gezondheid, uw zorgverzekeraar naar de vergoeding. U heeft vast via de krant, televisie of het internet meegekregen dat er flink gediscussieerd wordt over de hoge kosten van de zorg in ons land. Ook onze patiënten vragen steeds vaker of bijvoorbeeld een voorgeschreven medicijn wel of niet wordt vergoed. Hier informeren wij u over wat wij als huisartsen voor u kunnen betekenen en wat de rol van uw zorgverzekeraar is.
De huisarts schrijft een medicijn voor op basis van wat noodzakelijk is voor uw gezondheid. De keuze van het medicijn staat los van wat u heeft afgesproken in uw verzekeringspolis. Uw huisarts kijkt puur naar wat het beste is voor uw gezondheid, uw zorgverzekeraar bekijkt vervolgens of u in aanmerking komt voor vergoeding van het medicijn dat door uw huisarts is voorgeschreven.
Het recept dat uitgeschreven is, is een medische verklaring. Het is daarom niet nodig dat de huisarts uw zorgverzekeraar een extra medische verklaring geeft. Uw zorgverzekeraar kan op basis van het recept al beoordelen of het medicijn wel of niet wordt vergoed. Op advies van onze beroepsvereniging, de Landelijke Huisartsen Vereniging, zal uw huisarts geen extra medische verklaring meegeven bij een recept. Uw apotheker is hiervan op de hoogte.
U kunt meer over ons standpunt lezen op de speciale webpagina van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV.

Privacyreglement
Omdat uw privacy in ons centrum één van onze grootste aandachtspunten is willen wij u graag bekend maken met ons privacyreglement.

Het reglement vindt u HIER.

 

Formulier urine-onderzoek
 

Als u urine inlevert bij de praktijk voor onderzoek naar een blaasontsteking dan zijn de volgende dingen voor u van belang:

  1. Hoe u de urine opvangt en bewaart.
  2. Inleveren met ingevulde vragenlijst.

Instructies hoe u de urine opvangt en bewaart vindt u hier.

De vragenlijst vindt u hier.

Voor meer informatie over blaasontstekingen kunt u kijken op: Thuisarts.nl

Formulier Reizigersadvisering

Vanwege tekort aan personeel en toenemende druk op de praktijk hebben we er helaas voor moeten kiezen om tijdelijk te stoppen met het geven van reisadviezen/vaccinaties.

De lopende adviezen worden uiteraard afgemaakt.

U kunt via de GGD uw reisvaccinatie advies en vaccins aanvragen via: https://www.ggdreisvaccinaties.nl/

Klachten procedure

Bij klachten kunt u ons daarop aanspreken. Dat hebben wij liever dan dat u er mee blijft rondlopen. Wij nemen uw klacht serieus en zullen er bij u op terugkomen. We proberen er ook lering uit te trekken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er dingen mis gaan. U kunt uw klacht mondeling met ons bespreken of schriftelijk indienen door ons klachtenformulier in te vullen.

Download het klachtenformulier. U kunt het ingevulde formulier eventueel scannen en versturen naar info@medischcentrumdorp.nl.

Klachtenformulier MCD

Komen we er samen niet uit?
Vindt u het lastig om een klacht bij ons in te dienen of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen om de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u tegen de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel ook te bereiken op telefoonnummer: 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl

MEDISCH DOSSIER LSP

Goede zorg is gebaat bij goede dossiervorming: uw medische gegevens dienen volledig, juist en beschermd te zijn. Dat is iets wat wij uitermate serieus nemen. Om u te informeren hoe wij omgaan met uw dossier en hoe belangrijk wij het vinden dat uw gegevens, mits relevant, gedeeld mogen worden met uw andere zorgverleners hebben wij informatie hierover op de website geplaatst.

Inzage medisch dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Na overlijden Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier. Afspraak maken voor inzage in dossier Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten. 

Kopie medisch dossier

 Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Op grond van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op 1 gratis kopie. Voor een tweede kopie mag op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding worden gevraagd. Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl.

Handige links: Rijksoverheid  Heb ik recht op een kopie van mijn dossier? KNMG   Heeft een patiënt recht op een kopie van zijn dossier?

Overdracht van uw dossier

 Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts). Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts digitaal overgedragen. Zie onder het kopje uitschrijving voor verdere informatie. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Handige links: KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts LHV Overdracht patiëntendossier

Privacy

Bij Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Dorp vinden we uw privacy heel belangrijk. Onze medewerkers gaan op een vertrouwelijke manier om met hetgeen u hen vertelt. Aan anderen geven wij geen informatie over uw situatie, tenzij u daar ons toe gemachtigd heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfsartsen en advocaten, maar ook voor vragen over familieleden. Over kinderen boven de zestien, uw vader of moeder of bijvoorbeeld uw verwarde buurman mogen wij (zonder hun toestemming) geen informatie verstrekken. U kunt uw zorg over hen wel met ons delen. Bij voorkeur met medeweten van de persoon om wie het gaat. Dan kunnen wij deze kennis meenemen in de behandeling. Om ook uw privacy aan de balie te kunnen waarborgen, adviseren wij u om bijvoorbeeld uitslagen of gevoelige onderwerpen bij voorkeur per telefoon of op het spreekuur te bespreken. Om u optimaal te kunnen behandelen, overleggen we als het nodig is met andere zorgverleners. Vanzelfsprekend wordt u hierover van op de hoogte gebracht.In ons privacyreglement leest u hoe wij in de praktijk hier vorm aan geven. Meer informatie kunt u hier vinden: 1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF 2. Brochure “Wisselen van huisarts“. 3. Privacyreglement Medisch Centrum Dorp 4. Medisch beroepsgeheim

 

 

LSP

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Goede zorg begint met goede informatie. Informatie over je gezondheidssituatie, die op dat moment van belang is: Welke gezondheidsproblemen heb je? Welke medicijnen gebruik je? En welke medicijnen mag je juist niet gebruiken? Bijvoorbeeld omdat je allergieën hebt. Die informatie is heel belangrijk voor goede zorg en kan zelfs van levensbelang zijn. Daarom is het belangrijk dat uw zorgaanbieders medische gegevens over u met elkaar delen. Dat doen ze via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven. En als het nodig is voor uw behandeling. Op Volgjezorg vindt u alle informatie over het LSP en hoe toestemming te geven.

  • Hoe werkt het LSP? Klik hier.
  • Welke gegevens? Klik hier.
  • Welke zorgverleners? Klik hier.
  • Veiligheid en privacy? Klik hier.
  • De wet Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking in de zorg . Klik hier.

Op Volgjezorg kunt u uw toestemming regelen. Voor uw huisarts. Voor uw apotheken. Voor uw gezondheidscentrum. Zodat zij andere zorgaanbieders kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg aan u. Toestemming is uiteraard ook prima te regelen via de huisarts, apotheek of gezondheidscentrum zelf onder andere via mijnMCD. Op Volgjezorg kunt u ook volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke soorten gegevens zijn er met uw toestemming gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn ze bekeken? En wanneer? Zo weet u altijd wat er met  uw medische gegevens gebeurt. En hebt u vragen, stel ze aan uw zorgverlener! Hoe het LSP gebruikt wordt op de huisartsenpost, wordt uitgelegd in een filmpje. Klik HIER.

Toestemming voor het LSP
  Om uw huisarts en apotheken in staat te stellen belangrijke gezondheidsinformatie over u te delen is uw toestemming vereist. U kunt toestemming geven via:

 

IN- / UITSCHRIJVEN

Inschrijfformulier

Middels onderstaand formulier kunt u zich inschrijven bij de huisartsen van het Medisch Centrum Dorp. Wilt u alle gevraagde informatie invullen? Ontbrekende informatie kan leiden tot het niet (correct) inschrijven. U dient voor ieder nieuw ingeschreven persoon een apart formulier in te vullen.

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

Huisartsen Medisch Centrum Dorp

Prins Bernhardweg 69

3991DE  Houten

U kunt het formulier ook uitprinten en afgeven bij de huisartsenbalie in het Medisch Centrum Dorp.

Vergeet u niet af te melden bij uw vorige huisarts! Pas dan kunnen uw medische gegevens worden overgedragen.

Download het Inschrijfformulier

Uitschrijfformulier

Middels dit formulier kunt u zich uitschrijven bij de huisartsen van het Medisch Centrum Dorp. Wilt u alle gevraagde informatie invullen en waar gevraagd ook uw handtekening zetten? Zonder handtekening mogen wij wettelijk uw uitschrijving niet in behandeling nemen. Ontbrekende informatie kan leiden tot het niet doorsturen van uw medische gegevens naar uw nieuwe huisarts.

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

Huisartsen Medisch Centrum Dorp

Prins Bernhardweg 69

3991DE  Houten

U kunt het formulier ook uitprinten afgeven bij de huisartsenbalie in het Medisch Centrum Dorp.

 

Download het Uitschrijfformulier

ONDERZOEKEN

Bloedonderzoek via SALTRO

Indien u op advies van uw huisarts bloed heeft laten prikken en/of urine heeft laten onderzoeken bij SALTRO dan kunt u de uitslagen van deze onderzoeken inzien via uw eigen persoonlijke patiëntenportaal in mijnMCD. De uitslagen zijn voorzien van een eenvoudige uitleg. Afhankelijk wat u met uw huisarts of praktijkondersteuner hebt afgesproken is het na het bekend worden van de uitslagen nog aangewezen om daarover contact te hebben.

Bloedonderzoek via SALTRO Hoe verloopt het bloedonderzoek? Hoe bereid ik me voor op het bloedonderzoek? Wat neem ik mee voor het bloedonderzoek?

 

      

Urine-onderzoek via de huisarts
  Urine-onderzoek via de huisarts vindt meestal plaats omdat u klachten heeft van een blaasontsteking. Door uw urine te onderzoeken kan dat eventueel bevestigd worden. Om de urine goed te kunnen onderzoeken zijn een aantal maatregelen noodzakelijk. Ook ontvangen wij graag een ingevuld formulier waarop u uw klachten kunt aangeven. Dat helpt ons uw klachten goed te begrijpen.

Instructies voor juist urine-onderzoek

Vragenlijst blaasontsteking

Blaasontsteking, wat is dat?

 

INSTRUCTIEFILMPJES

Thuis bloeddruk meten

U heeft van de huisarts of praktijkverpleegkundige een bloeddrukmeter gekregen om thuis uw bloeddruk te meten. Dit is belangrijk om inzicht te krijgen in uw gemiddelde bloeddruk. De huisarts of praktijkverpleegkundige heeft met u afgesproken hoe lang u de bloeddrukmeter mee naar huis mag nemen. De bloeddrukmeter kunt u ophalen en inleveren bij de balie van de doktersassistente. Van de praktijkverpleegkundige of doktersassistente krijgt u een instructieformulier thuismetingen bloeddruk mee. Lees dit instructieformulier goed door.

Bekijk hier een instructiefilmpje over bloeddruk meten.

NIEUWS

Tijdelijk stoppen reisvaccinaties

Vanwege tekort aan personeel en toenemende druk op de praktijk hebben we er helaas voor moeten kiezen om tijdelijk te stoppen met het geven van reisadviezen/vaccinaties. De lopende adviezen worden uiteraard afgemaakt. U kunt via de GGD uw reisvaccinatie advies en...

Lees meer
Doktersassistente (m/v) voor 3, 4 dagen per week

Doktersassistente (m/v) voor 3, 4 dagen per week

De huisartsen van Medisch Centrum Dorp zijn op zoek naar een Doktersassistente (m/v) voor 3, 4 dagen per week Medisch Centrum Dorp is een modern eerstelijns centrum in Houten. De samenwerkende huisartsenpraktijken bestaan uit huisartsen, doktersassistenten en...

Lees meer

REIZIGERSADVIES

Vanwege tekort aan personeel en toenemende druk op de praktijk hebben we er helaas voor moeten kiezen om tijdelijk te stoppen met het geven van reisadviezen/vaccinaties.

De lopende adviezen worden uiteraard afgemaakt.

U kunt via de GGD uw reisvaccinatie advies en vaccins aanvragen via: https://www.ggdreisvaccinaties.nl/

INTERESSANTE LINKS OMTRENT GEZONDHEID

CONTACT

Medisch Centrum Dorp
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

Medisch Centrum Dorp is een medisch centrum waarin huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, psycholoog, Indigo, diëtist en RIVAS thuiszorg samenwerken. Wij bieden u complete en persoonlijke zorg in een moderne omgeving en met een ouderwetse zorgzaamheid.

  • Klant Tevredenheid 80% 80%
  • Bereikbaarheid 95% 95%

Suggesties/ ideeën

12 + 8 =

Verbeteren waar mogelijk

Na drie succesvolle jaren gaat de Nijkerk Challenge voor de vierde keer van start! De Challenge daagt iedereen met overgewicht, diabetes of een risico op het krijgen van diabetes en/of hart- en vaatziekten uit. Dit jaar hebben zich maar liefst 70 deelnemers ingeschreven! De Nijkerk Challenge wordt gelopen van 21 t/m 26 augustus 2017. Lees verder >>